+36 30 279 6791     info@danetti.hu

Általános Szerzõdési Feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Általános Szerződési Feltételek

A Danetti Kft. által üzemeltetett www.danetti.hu-n forgalmazott termékeit csakis a vonatkozó honi és Uniós fogyasztóvédelmi jogszabályokkal összhangban azoknak messzemenően eleget téve forgalmazza.

Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és a www.danetti.hu oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az, Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely Ön és a www.danetti.hu -t üzemeltető Danetti Kft. között, mint szerződés létrejött.
A webáruházban csak cselekvőképes természetes, ill. jogi személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az Danetti Kft. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: megrendelő) között, az Danetti Kft. kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására, a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti.
A szerződés oly módon jön létre, hogy Ön a www.danetti.hu címen a webáruházban kiválasztott tételeket elektronikusan megrendeli. A megrendelési folyamat során Ön megismeri a termékeket, az árakat és kiválasztja a fizetés és az áru átvételének módját. A megrendelés érvényesítéséhez el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket (ASZF, jelen dokumentum.)
A vásárlási szerződés az Danetti Kft. mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. Az Danetti Kft. a www.danetti.hu oldalon keresztül leadott rendelésekért felel, minden egyéb forráson keresztül leadott megrendelésért az eladó felelősséget vállalni nem tud.
A rendelés elfogadásához az Ön vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap regisztrációs aloldalain talál. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem áll eladó módjában el fogadni, ebben az esetben fenntartjuk a jogot, hogy a rendelést elutasítsuk vagy amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával a rendelést indokolás nélkül töröljük. Az Danetti Kft. fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét.
Fenntartjuk a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől, indoklás nélkül - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor - elálljunk.

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül. Az www.danetti.hu rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, melyet a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.
Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Danetti Kft. számára.


Elállás joga

A vásárló az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szerint. Az áru ellenértékét a Danetti Kft. köteles haladéktalanul, de legkésőbb a termék visszaszolgáltatásától számított 14 napon belül visszafizetni. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket és köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni. Elállásra vonatkozó igényét e-mailben vagy személyesen kell bejelenteni. Kérjük a vásárlót, hogy a csomagot ne értéknyilvánítással adja fel, ne küldje vissza portós vagy utánvéttelel terhelt csomagban, mert ezeket nem áll módunkban átvenni. Vásárlónk nem gyakorolhatja az elállás jogát: olyan áru értékesítése esetén, amely a vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a vásárló kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §-ban foglaltak szerint. Az elállási jog gyakorlása során a megrendelő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári törvénykönyv 5. §.).
Tilos az Danetti Kft. engedélye nélkül a nevet, képet, logot felhasználni minden olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz amely nem tartozik az Danetti Kft.-hez, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, az Danetti Kft. vagy a www.danetti.hu nevének lejáratására.

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.
Bármilyen fajta jogvita esetén a www.danetti.hu-t üzemeltető szolgáltató székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

Cégnév

Danetti Kft

Székhely

7621 Pécs,Siklósi út 40/1.

Cégjegyzékszám

CG 02-09-068180

Cégbíróság

Baranya Megyei Cégbíróság

Elérhetőség

info@danetti.hu

Egyéb elérhetőség

+36 72 223-002 ; +36 30 279 6791

Adószám

12437793-2-02

Hatósági engedély

nem engedélyköteles

Bankszámlaszám

Unicredit Bank 10918001-00000102-45850001

Telefonos ügyfélszolgálat

Hétfőtől-péntekig 8.00-18.00

Kapcsolattartó

Kiss Tibor

Szerződés nyelve

magyar

Szerződés minősítése

írásban megkötöttnek minősül, iktatott, visszakereshető

Utalás magatartási kódexre

nincs